Adatkezelési tájékoztató

Az Amplify App OÜ Adatkezelő az erosito.hu oldalon elérhető honlapján keresztül adatok kezeléséről, felhasználásáról az alábbi teljes körű tájékoztatást nyújtja, aminek elfogadásával Ön, mint az erosito.hu látogatója és/vagy támogatója, hozzájárul, hogy az Amplify App OÜ, az általa üzemeltetett internetes oldalon gyűjtött személyes és anonim adatokat az alább részletezett módokon és célokból kezelje.

Személyes adatok kezelésére kizárólag támogatás céljából történő online fizetés esetén kerül sor.

 

I. Adatelemzés

Az erosito.hu anonimizált statisztikai célokra, az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatást használ. Ez nem minősül adatkezelésnek. Ezek segítségével tanulhatunk abból, hogy a látogatók miképp használják az oldalt, illetve később kínálni tudjuk a tartalmainkat az erosito.hu-t böngészőknek egyedi vagy csoportos szempontok alapján – mindezt anonim módon, azaz anélkül, hogy pontosan tudnánk kik ők személy szerint, mint ahogy ezt a Rólunk elnevezésű tájékoztató is részletesen ismerteti. Az adatkezelésnek nem minősülő anonim statisztikák, elemzések készítésének célja:

 1. Az oldal működésének, funkcióinak fejlesztése analitikai eszközökkel.
 2. Minőségbiztosítás.
 3. A támogatók tájékoztatásának elősegítése.
 4. Saját hirdetési tevékenységünk célzását fejlesztő Facebook-alapú mérés. 

 

II. Online fizetés

Az erosito.hu azon látogatói, akik valamely támogatói csomag megvásárlása mellett döntenek, bizonyos személyes adataik megadásával tehetik ezt meg az alábbiak szerint. (Bővebben a támogatói csomagokról, az erosito.hu fő funkciójáról a Felhasználási feltételek, illetve a Rólunk oldalakon lehet olvasni.)

Az erosito.hu oldalain a támogatók kényelmes és biztonságos bankkártyahasználatát a Stripe Inc. elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás biztosítja, a fizetéssel, számlázással kapcsolatos személyes adatokat a Stripe kezeli. A bankkártyás fizetéshez nem szükséges regisztráció, elég megadni az online vásárláshoz szükséges bankkártya adatokat, valamint egy működő e-mail címet a Stripe által kiállított elektronikus számla postázásához. A fizetéshez használható Apple Pay, illetve Amex, Mastercard vagy Maestro bankkártya, valamint Visa vagy Electron bankkártya. A bankkártya használatának a látogató részére nincsen felára. További bővebb információ: stripe.com, illetve az adatkezelésre vonatkozóan: https://stripe.com/privacy-center/legal#data-transfers.

Az erosito.hu és a Stripe közötti online fizetés folyamatát (azaz a virtuális kosarat) a Stripe partnere, a Snipcart biztosítja. A Snipcart által kezelt és tárolt személyes adatok biztonságáról itt lehet bővebben tájékozódni: snipcart.com/security

A támogatók által a bankkártyás fizetés során megadott név és emailcím adatokat az erosito.hu titkosított és anonimizált formában kezeli és tárolja, kizárólag az online fizetés adminisztrációja, az ahhoz kapcsolódó esetleges kötelező adatszolgáltatások és a későbbi tájékoztatás céljából és időtartamára. Az erosito.hu nem reklámügynökség, a kezelt adatokból nem képez adatbázist, az adatokat nem értékesíti harmadik félnek (sem jogi, sem magánszemélynek), hogy az ajánlatokkal keresse meg az oldal látogatóit. 

 

III. Általános tájékoztatás

Az adatszolgáltatás önkéntes, az erosito.hu látogatói szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért személyes adataikat az erosito.hu oldalain a megadott támogatói célból. Az Adatkezelő az adatokat csak a támogatások teljesítése érdekében kezeli, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

 

1. Adatkezelő adatai 

 • Neve: Amplify App OÜ
 • Székhely: Mustamäe tee 149a, 12916 Tallinn, Észtország
 • Cégjegyzéki nyilvántartás száma: 16127292
 • E-mail cím: info(kukac)erosito.hu
 • Honlap: erosito.hu

 

2. A kezelt adatok köre

 • Személyes adatok: a támogató fizetési rendszer által kezelt neve, számlázási címe, e-mail címe, bankkártya adatai.

 

3. Adatkezelés célja

 • Online fizetési rendszer kiszolgálása.

 

4. Adatkezelés időtartama

 • A támogatók által a bankkártyás fizetés során megadott név és emailcím adatokat az online fizetés adminisztrációja és a későbbi tájékoztatás időtartamáig, azzal, hogy,
  (i) a számlában lévő adatokat 8 évig megőrizzük, valamint 
  (ii) bármely igény érvényesítése vagy eljárás megindítása vagy annak kilátásba helyezése esetén az adatok ezen eljárások befejezéséig megőrzésre kerülnek, ezek hiányában az elévülési idő lejártáig megőrzésre kerülhetnek.

 

5. Adatkezelés jogalapja

 • szerződés teljesítése (4.(ii))
 • jogi kötelezettség teljesítése (4.(i))

 

6. Adatkezelés módja

A ltámogató adatait az Adatkezelő részben saját, részben a DIGITAL OCEAN (cím: New York, NY United States 101 6th Ave) szerverein tárolja. Az adatszolgáltatás önkéntes, azaz a támogató szabadon dönthet arról, megadja-e a kért személyes adatokat. Az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, ehhez  adatfeldolgozók segítségét veszi igénybe. A DIGITAL OCEAN megfelel a GDPR előírásainak és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el: digitalocean.com/legal/gdpr.

 

7. Adatfeldolgozók 

Az Adatkezelő adatkezelése során adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a következők: 

 • Stripe Inc. (lásd. bővebben II. pont)
 • Snipcart (lásd. bővebben II. pont)

 

8. Adatbiztonsági intézkedések, technikai és szervezési intézkedések az adatvédelem érdekében

Az Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében, a szolgáltatást és a személyes adatokat a lehető legmagasabb biztonsági védelemmel látja el.

Az Adatkezelő a biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A szerverek és szolgáltatások közti kommunikáció és adatátadás titkosított csatornán történik, az Adatkezelő az általa üzemeltetett informatikai eszközökön folyamatos szoftverfrissítést végez.

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • az adatkezelő kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek; az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen;
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el;
 • az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek; a program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
 • megfelelő technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

9. Sütik

Az erosito.hu az oldal üzemeltetése, fejlesztése, hirdetése céljából úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ, amelyben személyes adatok nem, kizárólag anonimizált belső azonosítók, technikai jellegű információk kerülnek tárolásra. Ilyenek például a böngésző típusa, a meglátogatott cikkoldalak webcíme, a követett hivatkozások, az oldalt látogatók aktivitása, közösségi médiás megosztások, az erosito.hu támogató funkciójának használata, és így tovább. 

A honlap alapvető szolgáltatásai teljes mértékben használhatók abban az esetben is, ha a böngészőben le vannak tiltva a sütik. A cookie-k használatáról további információt – többek között részletes útmutatót a cookie-k számítógépről való törléséről – az allaboutcookies.org oldalon lehet találni. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információt az adott készülék leírása tartalmazza.

 

10. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult a társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez/elfeledtetéshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az Adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. 

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az Adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

 

11. Jogorvoslat

Ha az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. A látogató igényét polgári bíróság vagy a felügyeleti hatóság előtt is érvényesítheti.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggésben bármikor panasszal élhet az Adatkezelőnél, alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Amplify App OÜ 
Mustamäe tee 149a, 12916 Tallinn, Észtország
E-mail: info(kukac)erosito.hu

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a magyarországi adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11. – levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.; [email protected]; +36 1 391 1400) is panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A részletes törvényi rendelkezéseket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) tartalmazza: eur-lex.europa.eu.

Az erosito.hu adatkezelési gyakorlatáról tájékoztatást kérni, az adatok helyesbítését vagy törlését kezdeményezni az info(kukac)erosito.hu címen lehet. Az ide érkező kéréseket az Adatkezelő igyekszik azonnal, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni.

 

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a honlapján nyújt tájékoztatást, továbbá fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően kezelt személyes adatokra érvényes.